Keresés
Close this search box.

Jognyilatkozat

Általános feltételek

Weboldalainkat mindenki szabadon, az alábbi általános feltételek betartása mellett használhatja.

Weboldalainkon megjelenő szöveges elemeket, fényképeket, grafikákat a szerzői jogi és más törvények védik, azok sem egészében, sem részeiben nem másolhatók. A weboldalainkon megjelenő dokumentumok kizárólag egészségügyi tájékoztatás, ismeretszerzés, és személyes felhasználás célját szolgálják.

Nem megengedett weboldalaink tartalmának:

A ParaMedica Kft. rendszeresen ellenőrzi honlapját, illetve az azon közölt információkat, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az új lapszámokban közölt információk frissek és hitelesek legyenek. Természetesen a korábbi lapszámok, illetve az archívum adatai az idő múlásával részben aktualitásukat veszthetik. A ParaMedica Kft. ezekért, valamint a hirdetések tartalmáért anyagi felelősséget nem vállal.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy honlapunkon más, nem ParaMedica EgészségMagazin honlapjára mutató hiperhivatkozást helyezhetünk el. Az itt közölt adatok helyességéért, a weblapok tartalmáért a ParaMedica Kft. felelősséget nem vállal.

Az általános feltételeinktől eltérő, engedély nélküli használat szerzői, polgári és büntetőjogi következményekkel járhat. A jogsértőkkel szemben a ParaMedica Kft. fellép.

Adatvédelmi Szabályzat

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

I.

Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Paramedica Kft.
Székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.
Weblap: www.paramedica.hu
Kapcsolattartó: Gallwitzné Czank Kornélia
Telefon: 402-4088
E-mail: paramedica@paramedica.hu

Adatfeldolgozás:
A társasággal kapcsolatban álló adatfeldolgozó cégek:

Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2. adószám: 10901232-2-44) – a Paramedica Egészségmagazin postázását végzi.

EMG Irodaház Kft. (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. adószám: 12245064-2-42) – a Paramedica Egészségmagazin postai feladását végzi.

Profit Mérleg Bt. (1035 Budapest, Vörösvári út 39. adószám: 20158260-2-41) – a Paramedica Egészségmagazin egyes üzleti partnerekhez való kiszállítását végzi.

MAXER Hosting Kft. (9024 Győr, Répce u. 24. 1. em. 3. adószám: 13670452-2-08) – a Paramedica Egészségmagazin webtárhely, e-mail(tárhely) szolgáltatója és adattárolója.

Dividenda Stúdió Bt. (1096 Bp. Sobieski u. 15. adószám: 29068111-3-43) – a Paramedica Egészségmagazin webmestere, aki az online magazint készíti és az ehhez kapcsolódó hírlevelet-lapszemlét évi 6 alkalommal elkészíti és kiküldi.

Ákettő Kft. (1165 Budapest, László u. 49. adószám: 12761496-2-42) – a Paramedica Kft. részére könyvelő cég.

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét.

Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.

Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.

Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.

Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.

Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.

Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

Adatvédelmi tisztviselő:

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1625 Budapest, Pf. 85. címre vagy elektronikusan a paramedica@paramedica.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Külföldi adattovábbítás:

Nem történik külföldre adattovábbítás.

II.

Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

Adatkezelési célok:
Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a) A Paramedica Egészségmagazin elkészítése, kivitelezése, országos terjesztése céljából;
b) A szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
c) Ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
d) Marketing tevékenység céljából;
e) Munkavállalói adatok kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételekkel);
f) Törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából.

Adatkezelés jogalapja:

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén beazonosítjuk a jogos érdeket, az érintett érdekeit és jogait, a szükségesség, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a korlátozott tárolhatóság elve alapján.

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok vagy jogszabályi előírások esetén).

Az adatkezelés időtartama:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

III.

Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

  1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
  2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
  3. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
  4. az adat kezelésének korlátozása;
  5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
  6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
  7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
  8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

IV.

Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az adatkezelő vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

V.

Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu ). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

VI.

Tájékoztatás a nyilvántartásokról:

Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

1. Adatkezelések nyilvántartása a GDPR hatályba lépését követően:

Az adatkezelés nyilvántartását tevékenységenként külön kell vezetni.

2. Az adattovábbítás nyilvántartása:

3. Adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása:

4. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása:

5. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása:

6. “Eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása:

Kelt: Budapest, 2018. május 25.

Paramedica Kft.

1. sz. melléklet

Érintett (természetes személy) hozzájárulása
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján

1. Hírlevél – lapszemle küldéséhez

A ParaMedica EgészségMagazin hírlevelére feliratkozott, illetve feliratkozását megerősítő, Adatvédelmi Szabályzatunkat elfogadó természetes személy az alábbiak szerint hozzájárul az általa megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (GDPR) alapján önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes egyértelmű hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez a ParaMedica Kft. (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32 1/81. adószám: 12965607-2-42), mint adatkezelő részére.

Az érintett adatok tárolásának időtartama: visszavonásig.

Az érintett adatok köre: név, email cím, egyéb önkéntesen megadott adatok.

Az adatkezelés célja: hírlevél, lapszemle küldése.

Az adatok a paramedica.hu online magazint, illetve az ahhoz kapcsolódó hírlevelet-lapszemlét készítő webmester, a Dividenda Stúdió Bt. (1096 Bp. Sobieski u. 15. adószám: 29068111-3-43) részére kerülnek továbbításra az adatvédelmi előírások betartása mellett.

Tájékoztatjuk, hogy Önt, mint természetes személynek az adatkezelés során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének értelmében az alábbi jogok illetik meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1625 Budapest, Pf. 85 címre vagy elektronikusan a paramedica@paramedica.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

2018. május 25.